Amt Kontakttelefon E-Mail
AHV-Zweigstelle 041 935 44 55 ahvzweigstelle@triengen.ch
Bauamt 041 935 44 55 bauamt@triengen.ch
Betreibungsamt - Betreibungsamt Region Sursee 041 925 02 02 info@basursee.ch
Bürgerrechtswesen 041 935 44 55 gemeindeverwaltung@triengen.ch
Einwohnerkontrolle 041 935 44 55 gemeindeverwaltung@triengen.ch
Gemeindebuchhaltung 041 935 44 50 gemeindebuchhaltung@triengen.ch
Gemeindekanzlei 041 935 44 55 gemeindeverwaltung@triengen.ch
Jugendarbeit Triengen 079 503 81 34 gulaykorkmazozgul@gmail.com
Liegenschaften der Gemeinde 041 935 44 55 gemeindeverwaltung@triengen.ch
Schule Triengen 041 935 53 53 rektorat@schuletriengen.ch
Sozialamt 041 935 44 53 sozialamt@triengen.ch
Steueramt 041 935 44 66 steueramt@triengen.ch
Teilungsamt 041 935 44 55 gemeindeverwaltung@triengen.ch
Werkdienst 041 933 29 12 werkdienst@triengen.ch
Zivilstandsamt - Regionales Zivilstandsamt Sursee 041 926 90 55 zivilstandsamt@stadtsursee.ch

Gedruckt am 29.01.2023 20:12:33